xe news

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση 12 (εφεξής η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ή/και η Εταιρεία) διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής η Προωθητική Ενέργεια ή ο Διαγωνισμός) μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 14646 (εφεξής η Το Κέντρο) και της εφημερίδας Χρυσή Ευκαιρία Βορείου Ελλάδος (Εφεξής ΧΕΒΕ) με σκοπό την προώθηση της αγγελιοδοσίας.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στην περιγραφόμενη Προωθητική Ενέργεια και της διεκδίκησης του επάθλου/δώρου στο πλαίσιο αυτού.

H ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την Προωθητική Ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Η συνολική διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας καθορίζεται από την 06/05/2018 και ώρα 00:01 μμ μέχρι και την 06/08/2018 και ώρα 23:59 μμ (εφεξής η «Διάρκεια»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα, ηλικίας από 18 ετών και άνω. Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται οι εργαζόμενοι και οι συγγενείς πρώτου (Α΄) βαθμού των εργαζόμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή πάγιας εντολής στη ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ή σε συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα ως άνω πρόσωπα συμμετάσχουν στην Προωθητική Ενέργεια κατά παρέκκλιση από την ως άνω ρητή απαγόρευση, η συμμετοχή τους σε αυτήν θα ακυρωθεί άμεσα χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση ενημέρωσής τους για τη σχετική ακύρωση.

 1. Κάθε αγοραστής της εφημερίδας ΧΕΒΕ θα μπορεί να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια (εφεξής «Συμμετέχων»), καλώντας στο Κέντρο και διαμορφώνοντας την αγγελία του. Μετά την αναφορά στους υπαλλήλους του Κέντρου του κωδικού που θα αναγράφεται σε όλες τις ΧΕΒΕ των ημερομηνιών 6, 13, 20, 27/5, 3,10,17,24/6, 1,8,15,22,29/7 και 5,12,19,26/8, το Κέντρο θα αναβαθμίζει την αγγελία του σε “gold” (Ως “gold” ορίζεται η εβδομαδιαία αναβάθμιση της απλής αγγελίας σε αγγελία υψηλής προτεραιότητας σε σχέση με τις απλές αγγελίες).
 2. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

 1. Η Εταιρεία ή/και ο Δωροθέτης δεν φέρουν καμία ευθύνη αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία δε μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται αζήμια των υποχρεώσεών τους.
 2. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που ενδεχομένως εμφανιστούν κατά τη δήλωση συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της ή του λογισμικού της είτε σε οποιοδήποτε άλλο γεγονός ανωτέρας βίας.

7.Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας ακόμα και αυτό της παραλαβής του Επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί  στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις.

 1. Κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας αλλά και μετά τη λήξη αυτής, η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δύναται να χρησιμοποιεί το Δώρο όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω για σκοπούς διαφήμισης. Οι Συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. 9. Μετά την πάροδο της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας κάθε υποχρέωση τόσο της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ έναντι των συμμετεχόντων παύει.
 2. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του από την ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο συμμετέχων δεν επιθυμεί στο μέλλον την εξακολούθηση της τήρησης των απλών προσωπικών του στοιχείων από την ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στη διεύθυνσή της, επί της Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση 12, Αθήνα, τηλ.: 2109091449.
 3. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων καθώς και των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.
 4. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.
 5. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Πειραιώς Μαρία Κων/νου Βερροπούλου, Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου 6 Πειραιάς, 210 4125557.