Αναλυτικοί όροι συμμετοχής σε προωθητική ενέργεια 25 χρόνια Χρυσή Ευκαιρία (myxe)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση 12 διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο Διαγωνισμός) μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί στο διαδίκτυο www.xe.gr (εφεξής η Ιστοσελίδα) στα πλαίσια του οποίου θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής ο οποίος θα κερδίσει ένα ψυγειοκαταψύκτη χρώματος «Chocolate» της σειράς Retro των Special Lines της Gorenje, μοντέλου ONRK193CH της GORENJE προσφορά της Εταιρείας με την επωνυμία « INTERSYS Ανώνυμη Εταιρεία» (επίσημος αντιπρόσωπος της εταιρείας GORENJE) συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας και τον διακριτικό τίτλο «INTERSYS», η οποία εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής στη θέση Dorovateza, τκ 190 03 (εφεξής ο «Δωροθέτης»). Η αξία του δώρου υπολογίζεται σε 1400€.
Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στον περιγραφόμενο Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο αυτού.
H ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό για ο,ποιοδήποτε λόγο και ο,ποτεδήποτε, με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την 1η/11/2018 και ώρα 12:01 μ.μ μέχρι και την 25η/11/2018 και ώρα 23:59μ.μ (εφεξής η «Διάρκεια»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας www.xe.gr που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και αποδεδειγμένα κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό την Ελληνική γλώσσα. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους παρόντες αναλυτικούς όρους του.
Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται:
– οι εργαζόμενοι του Δωροθέτη ή της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή πάγιας εντολής
-Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού των ανωτέρω και οι σύζυγοι αυτών
Σε περίπτωση κατά την οποία τα ως άνω πρόσωπα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό κατά παρέκκλιση από την ως άνω ρητή απαγόρευση, η συμμετοχή τους σε αυτήν θα ακυρωθεί άμεσα χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση ενημέρωσής τους για τη σχετική ακύρωση.

3. Για 25 ημέρες και ανά 48 ώρες, η Χρυσή Ευκαιρία σε διάφορες κατηγορίες του xe.gr, θα δημοσιεύει αληθοφανείς όχι όμως αληθινές (fake) αγγελίες που ακολουθούν την υποτιθέμενη ιστορία του Χρήστου και της Ελένης. Κάθε επισκέπτης η χρήστης της Ιστοσελίδας www.xe.gr που επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει αφού εντοπίσει αυτές τις αγγελίες, να τις κάνει share σε facebook ή twitter με το hashtag #25xe και να συμπληρώσει στη φόρμα που βρίσκεται στη σελίδα αγγελίας τα προσωπικά του δεδομένα όπως, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

4. Κάθε Συμμετέχων που θα να κάνει share σε facebook ή twitter με το hashtag #25xe αυτές τις αγγελίες , θα συμμετέχει αυτόματα στην κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής.

5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και ειδικότερα την 30η/11/2018 από τη ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ μέσω του συστήματος τυχαίας επιλογής random.org μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών κατά το χρόνο λήξης της διάρκειας του Διαγωνισμού. Πλην του παραπάνω Νικητή θα αναδειχθεί και ένας (1) αναπληρωματικός (ο Επιλαχών), ο οποίος θα ειδοποιηθεί με βάση τη σειρά της κληρώσεώς του, σε περίπτωση κωλύματος και/ή άρνησης αποδοχής του αρχικώς ανακηρυχθέντος Νικητή. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανακοίνωση στην διεύθυνση αλληλογραφίας των χρηστών . H ανακοίνωση του Νικητή του Διαγωνισμού και του Επιλαχόντα θα πραγματοποιηθεί την 3η/12/2018 μέσω αποστολής προσωπικού μηνύματος στα social media των νικητών.

6. Αν η επικοινωνία με κάποιον από τους συμμετέχοντες δεν καταστεί δυνατή εντός ευλόγου χρόνου, από την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση έως τις 17.12.2018, το δικαίωμα του στο Έπαθλο, εφόσον δεν τηρούνται τα αναφερόμενα στο παρόν, απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.

7. Τα έπαθλα είναι προσωπικά,δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα του επάθλου για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο δωροθέτης.

8. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που ενδεχομένως εμφανιστούν κατά τη δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της ή του λογισμικού της είτε σε οποιοδήποτε άλλο γεγονός ανωτέρας βίας.

9. Ο Συμμετέχων θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του Επάθλου από τον Δωροθέτη και σε συνεννόηση με αυτόν να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού.

10.Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ακόμα και αυτό της παραλαβής του Επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις.
β. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας του Δωροθέτη με τον συμμετέχοντα για την αξιοποίηση/παραλαβή του Επάθλου αποβεί άκαρπη, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον όρο 6 του παρόντος.
γ. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση αξιοποίησης/παραλαβής του Επάθλου.
δ. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο συμμετέχων δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του Επάθλου.

11. Κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού αλλά και μετά τη λήξη αυτού, η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δύναναι να χρησιμοποιήσει το Έπαθλο όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω για σκοπούς διαφήμισης. Οι Συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως από οποιαδήποτε από την ως άνω εταιρεία ή από οποιονδήποτε τρίτο.

12. Μετά την πάροδο της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την απονομή του Επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ έναντι των συμμετεχόντων παύει. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

13. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των συμμετεχόντων στην ιστοσελίδα www.xe.gr καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση εκάστου συμμετέχοντος/Διαγωνιζόμενου για την τήρηση και επεξεργασία από την Εταιρία των προσωπικών στοιχείων που ο ίδιος δήλωσε για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Νικητής του Διαγωνισμού συναινεί επίσης στη διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων προς τον Δωροθέτη προκειμένου ο τελευταίος να μπορεί να ταυτοποιήσει τον Νικητή κατά την παραλαβή του Επάθλου. Εάν, ο συμμετέχων δεν επιθυμεί την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων από την Εταιρεία, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την Εταιρία στη διεύθυνση της, επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση, τηλ.:210 9091224.

15. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων καθώς και των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ www.xe.gr.

16. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.

17. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Πειραιώς Μαρία Κωνσταντίνου Βερροπούλου Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.6 τηλ. 210 4125557.