ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση 12 (εφεξής η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ή/και η Εταιρεία) διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής η Προωθητική Ενέργεια ή ο Διαγωνισμός) μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί στο διαδίκτυο www.xe.gr (εφεξής η Ιστοσελίδα) με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα της εταιρείας με την επωνυμία «Θ.Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ-SUPER», η οποία εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, Κολοκοτρώνη 4-6, 14568 (εφεξής η SKAG ή ο Δωροθέτης) και τη διανομή δώρων από αυτή στο κοινό.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στην περιγραφόμενη Προωθητική Ενέργεια και της διεκδίκησης του επάθλου/δώρου στο πλαίσιο αυτού.

H ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την Προωθητική Ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Η συνολική διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας καθορίζεται από την 9η/02/2018 και ώρα 12:00 μμ μέχρι και την 20η/02/2018 και ώρα 23:59 μμ (εφεξής η «Διάρκεια»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα, ηλικίας από 18 ετών και άνω. Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται οι εργαζόμενοι και οι συγγενείς πρώτου (Α΄) βαθμού των εργαζόμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή πάγιας εντολής στη ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ και την SKAG ή σε συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα ως άνω πρόσωπα συμμετάσχουν στην Προωθητική Ενέργεια κατά παρέκκλιση από την ως άνω ρητή απαγόρευση, η συμμετοχή τους σε αυτήν θα ακυρωθεί άμεσα χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση ενημέρωσής τους για τη σχετική ακύρωση.

 1. Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας θα μπορεί να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια (εφεξής «Συμμετέχων), επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο (link) που θα παρατίθεται σε διάφορα σημεία αυτής. Με την επιλογή του σχετικού link, ο χρήστης θα οδηγείται αυτόματα στη σελίδα του Διαγωνισμού όπου σε ειδική φόρμα θα συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία, ήτοι ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και φύλο. Μετά και την επιτυχή συμπλήρωση και αποστολή της ειδικής φόρμας, ο συμμετέχων θα λαμβάνει επιβεβαιωτικό e-mail για την επιτυχή καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας του και την συμμετοχή του στον Διαγωνισμό.
 2. Κάθε Συμμετέχων που θα συμπληρώσει και θα αποστείλει επιτυχώς την ως άνω φόρμα συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια, θα συμμετέχει στην κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές (οι Νικητές), οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα σετ 20 προϊόντων της SKAG, αποτελούμενα από δύο (2) κλασέρ γραφείου σε διάφορα χρώματα, πέντε (5) ντοσιέ με έλασμα Α4, δύο (2) μπλοκ σπιράλ όρθια UNIVERSITY , ένα (1) κύβο 9Χ9cm Μύκονος λευκό, πέντε (5) ντοσιέ με λάστιχο Πρεσπάν, ένα (1) μπλοκ γραφής Α4 50Φ, τρία (3) φάκελα με κυψέλες αέρα και ένα (1) σετ αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων . Η ως άνω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της Προωθητικής ενέργειας και ειδικότερα την Πέμπτη 22/02/2018 από τη ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ μέσω του συστήματος τυχαίας επιλογής random.org μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών κατά το χρόνο λήξης της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας. Πλην των ως άνω πέντε (5) Νικητών θα αναδειχθούν και πέντε (5) αναπληρωματικοί αυτών (οι Επιλαχόντες), οι οποίοι θα ειδοποιούνται, σε περίπτωση κωλύματος και/ή άρνησης αποδοχής του αρχικώς ανακηρυχθέντος νικητή. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της ή/και στην αντίστοιχη σελίδα της (fanpage) στο Facebook. H ανακοίνωση των Νικητών της Προωθητικής ενέργειας και των Επιλαχόντων αυτού θα πραγματοποιηθεί στις 22/02/2018 μέσω σχετικής ανάρτησης στη Ιστοσελίδα της www.xe.gr ή/και στην αντίστοιχη σελίδα της (fanpage) στο Facebook καθώς και στην ιστοσελίδα της SKAG www.skag.gr.
 3. Μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης κατά τα ανωτέρω, τα στοιχεία των Συμμετεχόντων καθώς και τα στοιχεία των Νικητών (και των Επιλαχόντων) θα διαβιβαστούν από τη ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στην SKAG ώστε να εκκινήσει η διαδικασία παράδοσης των Δώρων. Ειδικότερα, η SKAG μετά την ανακοίνωση των Νικητών και των Επιλαχόντων αυτών και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυτήν, θα επιχειρεί, μέσω εντεταλμένων συνεργατών της, επικοινωνία με τους Νικητές είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία οι ίδιοι δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια, είτε στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλωθεί κατά την συμμετοχή, με σκοπό την ενημέρωση τους για την παραλαβή του Επάθλου, όπως αναφέρεται κατωτέρω.
 4. Οι Νικητές θα παραλάβουν τα Δώρα από την SKAG ταχυδρομικώς με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου (π.χ. διαβατηρίου), με σκοπό την ταυτοποίησή τους, που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στην ενέργεια. Εάν κατά την παράδοση του δώρου ταχυδρομικά δεν προκύπτει η ταυτότητα του νικητή, η SKAG θα δικαιούται να αρνηθεί να παραδώσει το δώρο στο φερόμενο ως νικητή κατά την απόλυτη κρίση της, απαλλασσόμενη οιοσδήποτε υποχρέωσης. Οι Νικητές (ή οι Επιλαχόντες αυτών, εφόσον κληθούν), θα μπορούν να παραλάβουν τα Δώρα τους από την SKAG κατόπιν συνεννόησης μέχρι τις 15.03.2018, διαφορετικά θα ακυρωθούν και η SKAG θα απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των νικητών.
 5. Αν η επικοινωνία με κάποιον από τους Νικητές δεν καταστεί δυνατή εντός ευλόγου χρόνου, και σε κάθε περίπτωση πριν από την πάροδο επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των ονομάτων των πέντε (5) Νικητών στην επίσημη ιστοσελίδα www.skag.gr της SKAG καθώς και στην Ιστοσελίδα www.xe.gr, ήτοι έως την 27η.02.2018, θα καλείται ο Επιλαχών αυτού κατά την σειρά κληρώσεώς τους. Επιπλέον, αν η παράδοση του δώρου στον νικητή δεν καταστεί εφικτή για οποιοδήποτε λόγο εντός του ευλόγου χρόνου που ορίζεται από την SKAG, ήτοι έως τις 15/03/2018 το δικαίωμα του στο Έπαθλο, εφόσον δεν τηρούνται τα αναφερόμενα στο παρόν, χάνεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της SKAG.
 6. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
 7. Η Εταιρεία ή/και ο Δωροθέτης δεν φέρουν καμία ευθύνη αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία δε μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται αζήμια των υποχρεώσεών τους.
 8. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που ενδεχομένως εμφανιστούν κατά τη δήλωση συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της ή του λογισμικού της είτε σε οποιοδήποτε άλλο γεγονός ανωτέρας βίας.

11.Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας ακόμα και αυτό της παραλαβής του Επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις.

β. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας της SKAG με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη κατά τα αναφερόμενα στον όρο 7 του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος Επιλαχών κατά τη σειρά κληρώσεως αυτών.

 1. Κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας αλλά και μετά τη λήξη αυτής, τόσο η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ όσο και η SKAG δύνανται να χρησιμοποιούν το Δώρο όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω για σκοπούς διαφήμισης. Οι Νικητές (και οι Επιλαχόντες αυτών) με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως από οποιαδήποτε από τις ως άνω εταιρείες ή από οποιονδήποτε τρίτο.
 2. Μετά την πάροδο της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και την απονομή του Επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση τόσο της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ όσο και της SKAG έναντι των συμμετεχόντων και/ή των Νικητών παύει. Καμία εκ των ως άνω εταιρειών δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 3. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ και η SKAG διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα των Νικητών και των Επιλαχόντων αυτών και να αναρτήσουν φωτογραφίες αυτών στις ιστοσελίδες τους www.xe.gr και www.skag.gr καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
 4. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του από την ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας και μέχρι τη λήξη αυτής, στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο συμμετέχων δεν επιθυμεί στο μέλλον την εξακολούθηση της τήρησης των απλών προσωπικών του στοιχείων από την ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στη διεύθυνσή της, επί της οδού Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση 12, Αθήνα, τηλ.: 2109091449.
 5. Επιπλέον, κάθε Συμμετέχων ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχεται και συναινεί όπως η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ή άλλη εταιρεία του ομίλου εταιρειών Χρυσή Ευκαιρία του αποστέλλει στο μέλλον, στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail), ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing newsletters κ.λπ.) που αναρτώνται ή πρόκειται να αναρτηθούν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Κάθε Συμμετέχων μπορεί ωστόσο να διαγραφεί άμεσα από την ως λίστα επικοινωνίας οποτεδήποτε, χωρίς να χάσει το δικαίωμα συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια. Η διαγραφή του από την λίστα επικοινωνίας θα γίνεται για κάθε εταιρεία ξεχωριστά, εφόσον ο Συμμετέχων επιλέξει το σχετικό σύνδεσμο που θα περιλαμβάνεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ακολουθώντας τις σχετικές απλές οδηγίες.
 6. Επιπλέον, η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για τη διαβίβαση των στοιχείων του από την ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στην SKAG για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Βάσει της διαβίβασης αυτής, κάθε Συμμετέχων ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχεται και συναινεί όπως εκπρόσωπος της SKAG επικοινωνεί μαζί του είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει στο πλαίσιο της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, αποκλειστικά και μόνο για να τον ενημερώσει για νέα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και για σχετικές οικονομικές προσφορές. Κάθε συμμετέχων μπορεί ωστόσο να διαγραφεί άμεσα από την ως άνω λίστα επικοινωνίας οποτεδήποτε,είτε δηλώνοντάς το στον εκπρόσωπο της SKAG κατά τη σχετική τηλεφωνική επικοινωνία είτε επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο που θα περιλαμβάνεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα λαμβάνει από την SKAG και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.
 7. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων καθώς και των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ και της SKAG.
 8. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.
 9. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Πειραιώς Μαρία Κων/νου Βερροπούλου Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.6, τηλ 210 4125557.