ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση 12 διοργανώνει προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό (εφεξής η Προωθητική Ενέργεια) μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί στο διαδίκτυο www.xe.gr (εφεξής η Ιστοσελίδα) με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προγράμματα του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ (εφεξής το ΙΙΕΚ), ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΜΗ ΑΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ αριθμός 16 (εφεξής ο «Δωροθέτης») και τη διανομή δώρων από τον Δωροθέτη στο κοινό.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου στην περιγραφόμενη Προωθητική Ενέργεια και της διεκδίκησης του επάθλου στο πλαίσιο αυτού.
H ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την Προωθητική Ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

1. Η συνολική διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται από την 14η/05/2018 και ώρα 12:01 μ.μ μέχρι και την 4η/6/2018 και ώρα 23:59 μ.μ (εφεξής η «Διάρκεια»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όλοι οι χρήστες ή επισκέπτες της Ιστοσελίδας www.xe.gr που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που αποδεδειγμένα κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα (πιστοποίηση Ελληνομάθειας) και έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Με τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, ο συμμετέχων δηλώνει
υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους παρόντες αναλυτικούς όρους της προωθητικής ενέργειας. Από την Προωθητική Ενέργεια αποκλείονται:
– οι εργαζόμενοι του Δωροθέτη ή της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή πάγιας εντολής
-Τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού των ανωτέρω και οι σύζυγοι αυτών.                                                                                                                                                                                                                                                                                     – Πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή ή φοιτούν ήδη σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική δομή του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα ως άνω πρόσωπα συμμετάσχουν στην Προωθητική Ενέργεια κατά παρέκκλιση από την ως άνω ρητή απαγόρευση, η συμμετοχή τους σε αυτήν θα ακυρωθεί άμεσα χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση ενημέρωσής τους για τη σχετική ακύρωση.

3. Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Προωθητική Ενέργεια (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο (link) που θα παρατίθεται σε διάφορα σημεία της Ιστοσελίδας. Με την επιλογή του σχετικού link, ο χρήστης θα οδηγείται αυτόματα σε μια ειδική φόρμα στην οποία θα συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία, ήτοι ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), ειδικότητα και παράρτημα ενδιαφέροντος επιλέγοντας από τη σχετική λίστα των προσφερόμενων από το Κολλέγιο προγραμμάτων. Μετά την επιτυχή συμπλήρωση και αποστολή της ειδικής φόρμας, ο συμμετέχων θα λαμβάνει επιβεβαιωτικό e-mail για την επιτυχή δήλωση συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια.

4. Κάθε Συμμετέχων που θα συμπληρώσει και θα αποστείλει επιτυχώς την παραπάνω φόρμα συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια, θα συμμετέχει στην κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής (ο Νικητής) που θα κερδίσει μια πλήρη διετή, για τέσσερα εξάμηνα φοίτησης, υποτροφία αξίας επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ -€7.500- έκαστος προκειμένου να σπουδάσουν στη σχολή (της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά, της Κρήτης ή της Λάρισας) σε ειδικότητα της επιλογής τους, ενώ κάθε Συμμετέχων κερδίζει αυτόματα επιδότηση 30% σε δίδακτρα προκειμένου να σπουδάσει στη σχολή (της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά, της Κρήτης ή της Λάρισας) σε ειδικότητα της επιλογής του για 4 εξάμηνα φοίτησης, με μόνη προϋπόθεση την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του στο ΙΙΕΚ μέχρι την 30η Ιουνίου 2018.

5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της Προωθητικής ενέργειας και ειδικότερα την 5η/6/2018 από τη ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ μέσω του συστήματος τυχαίας επιλογής random.org μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών κατά το χρόνο λήξης της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας. Πλην του παραπάνω ένα (1) Νικητή θα αναδειχθεί και ένας (1) αναπληρωματικός αυτού (ο Επιλαχών), ο οποίος θα ειδοποιηθεί με βάση τη σειρά της κληρώσεώς του, σε περίπτωση κωλύματος και/ή άρνησης αποδοχής τους αρχικώς ανακηρυχθέντος Νικητή. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της www.xe.gr ή/και στην αντίστοιχη σελίδα της (fan page) στο Facebook. H ανακοίνωση του Νικητή της Προωθητικής ενέργειας και του Επιλαχόντος αυτού θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 8η/6/2018 μέσω σχετικής ανάρτησης στη Ιστοσελίδα και στην αντίστοιχη σελίδα της (fan page) στο Facebook, καθώς και την επίσημη ιστοσελίδα του Δωροθέτη www. iek-akmi.edu.gr

6. Μετά τη λήξη της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας, τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα διαβιβαστούν από τη ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στον Δωροθέτη, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία αξιοποίησης του επάθλου. Ειδικότερα, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας ο Δωροθέτης θα επιχειρεί, μέσω εντεταλμένων συνεργατών του, επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον αριθμό τηλεφώνου που οι ίδιοι δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια, είτε στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλωθεί κατά τη συμμετοχή, με σκοπό την ενημέρωση τους για τη διαδικασία εγγραφής τους στο ΙΕΚ .

7. Ο Νικητής θα κληθεί να παραλάβει το έπαθλο του (υποτροφία ύψους €7.500) με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου (π.χ. διαβατηρίου, διπλώματος οδήγησης κλπ) με σκοπό την ταυτοποίησή του, είτε από τα γραφεία του Δωροθέτη στην Αθήνα, οδός Κοδριγκτώνος αριθμός 16, ισόγειο, ΤΚ 11257, είτε από τα γραφεία του Δωροθέτη στη Θεσσαλονίκη, οδός Τσιμισκή 14, ισόγειο, ΤΚ 54624, είτε από τα γραφεία του Δωροθέτη στον Πειραιά, οδός Σωτήρος Διός αριθμός 1, ισόγειο, ΤΚ 18535, είτε από τα γραφεία του Δωροθέτη στην Κρήτη, οδός Θεοτοκοπούλου & Κορωναίου ισόγειο, ΤΚ 185 35, είτε από τα γραφεία του Δωροθέτη στην Λάρισα, 6ο χλμ. Λάρισας – Νίκαιας, ισόγειο, ΤΚ 415 00, κατά τις ώρες 10:00-20:00 και εργάσιμες μέρες Δευτέρα έως Παρασκευή ή σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα κατόπιν από κοινού συνεννόησης Δωροθέτη και Νικητή. Εάν από τα προσκομιζόμενα από τον Νικητή έγγραφα δεν προκύπτει η ταυτότητά του, ο Δωροθέτης θα δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να αρνηθεί να παραδώσει το δώρο στον φερόμενο ως Νικητή, απαλλασσόμενος οιασδήποτε σχετικής υποχρέωσης.

8. Ομοίως οι Συμμετέχοντες θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο τους (επιδότηση 30% σε δίδακτρα) με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου (π.χ. διαβατηρίου, διπλώματος οδήγησης κλπ) με σκοπό την ταυτοποίησή τους, από τα ως άνω γραφεία του Δωροθέτη. Εάν από τα προσκομιζόμενα από τον Συμμετέχοντα έγγραφα δεν προκύπτει η ταυτότητά του, ο Δωροθέτης θα δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να αρνηθεί να παραδώσει σε αυτόν το δώρο, απαλλασσόμενος οιασδήποτε σχετικής υποχρέωσης.

9. Αν η επικοινωνία με τον Νικητή δεν καταστεί δυνατή εντός ευλόγου χρόνου, και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του ονόματος του στην επίσημη ιστοσελίδα του Δωροθέτη καθώς και στην Ιστοσελίδα ήτοι έως και την 10η /6/2018 τότε θα καλείται να παραλάβει το Έπαθλο ο Επιλαχών αυτού κατά την σειρά κληρώσεώς τους. Επιπλέον, αν ο Νικητής δεν προσέλθει για την παραλαβή του επάθλου για οποιοδήποτε λόγο εντός του ευλόγου χρόνου που θα ορίζεται από τον Δωροθέτη, ήτοι έως και την 10η/6/2018 το δικαίωμα του στο Έπαθλο, εφόσον δεν τηρούνται τα αναφερόμενα στο παρόν, απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Δωροθέτη και/ή της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.

10. Τα έπαθλα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

11. Αν κάποιος από τους Συμμετέχοντες δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής του στα προγράμματα του ΙΕΚ έως την 20η Σεπτεμβρίου 2018, το δικαίωμα του στο Έπαθλο απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Δωροθέτη και/ή της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.

12. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ποιότητα και τα ειδικά χαρακτηριστικά του επάθλου, για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Δωροθέτης.

13. Ο Δωροθέτης δεν φέρει καμία ευθύνη όταν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών του.

14. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που ενδεχομένως εμφανιστούν κατά τη δήλωση συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της ή του λογισμικού της είτε σε οποιοδήποτε άλλο γεγονός ανωτέρας βίας.

15. Έκαστος εκ των Νικητών και εκ των Συμμετεχόντων θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του Δώρου από τον Δωροθέτη και σε συνεννόηση με αυτόν να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

16. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας ακόμα και αυτό της παραλαβής του Επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις.
β. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας του Δωροθέτη με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του επάθλου αποβεί άκαρπη, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον όρο 9 του παρόντος.
γ. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση αξιοποίησης/παραλαβής του επάθλου.
δ. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Νικητής ή ο Συμμετέχων δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή του επάθλου. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός Νικητή, το δικαίωμά του στο επαθλο το αποκτά ο αμέσως επόμενος Επιλαχών κατά τη σειρά κληρώσεως αυτών.

17. Κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας αλλά και μετά τη λήξη αυτής, τόσο η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ όσο και ο Δωροθέτης δύνανται να χρησιμοποιούν το έπαθλο όπως αυτό ορίζεται παραπάνω για σκοπούς διαφήμισης. Οι Νικητές (και οι Επιλαχόντες αυτών) με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια συναινούν ανεπιφύλακτα στα παραπάνω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως από οποιαδήποτε από τις παραπάνω εταιρείες ή από οποιονδήποτε τρίτο.

18. Μετά την πάροδο της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και την απονομή του επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση τόσο της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ όσο και του Δωροθέτη έναντι των Συμμετεχόντων και/ή των Νικητών παύει. Καμία εκ των παραπάνω εταιρειών δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

19. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ και ο Δωροθέτης διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα των Νικητών και των Επιλαχόντων αυτών και να αναρτήσουν φωτογραφίες αυτών στις ιστοσελίδες τους www.xe.gr και www.iek-akmi.edu.gr καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

20. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του από την ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο Συμμετέχων δεν επιθυμεί στο μέλλον την εξακολούθηση της τήρησης των προσωπικών του στοιχείων από την ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, στη διεύθυνσή της, επί της οδού Λεωφ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση 12, Αθήνα, τηλ.: 210 9091231.

21. Επιπλέον, η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για τη διαβίβαση των στοιχείων του από την ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στον Δωροθέτη για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, στο πλαίσιο πάντοτε της Ελληνικής Νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Βάσει της διαβίβασης αυτής, κάθε Συμμετέχων ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχεται και συναινεί όπως ο Δωροθέτης τηρεί αρχείο με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων. Περαιτέρω, κάθε Συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα όπως εκπρόσωπος του Δωροθέτη επικοινωνεί μαζί του είτε στον αριθμό τηλεφώνου είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που έχει δηλώσει στο πλαίσιο της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας, αποκλειστικά και μόνο για να τον ενημερώσει για νέα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και για σχετικές οικονομικές προσφορές. Κάθε Συμμετέχων μπορεί ωστόσο να διαγραφεί άμεσα από τη ως λίστα επικοινωνίας οποτεδήποτε, είτε δηλώνοντάς το στον εκπρόσωπο του Δωροθέτη κατά τη σχετική τηλεφωνική επικοινωνία είτε επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο που θα περιλαμβάνεται σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα λαμβάνει από τον Δωροθέτη και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

22. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων καθώς και των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ www.xe.gr και του Δωροθέτη www.iek-akmi.edu.gr

23. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.

 

24. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Πειραιώς Μαρίας Κων/νου Βερροπούλου, Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου 6 Παιραιάς, 2104125557.