Όροι διαγωνισμού για φοιτητές – Huawei P40 Lite

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 1, Τ.Κ. 11523, (εφεξής η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ή/και η Εταιρεία) διοργανώνει Προωθητική Ενέργεια (εφεξής η Προωθητική Ενέργεια ή ο Διαγωνισμός), μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί στο διαδίκτυο www.xe.gr (εφεξής η Ιστοσελίδα) με σκοπό τη διανομή δώρου από αυτή στο κοινό.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου στον περιγραφόμενο Διαγωνισμό και η διεκδίκηση από αυτόν του επάθλου/δώρου στο πλαίσιο αυτού.

Σημειώνεται ότι η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε χρόνο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Η συνολική διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται από την 28η/8/2020 και ώρα 09:00 μέχρι και την 23η/9/2020 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όλοι οι χρήστες ή επισκέπτες της Ιστοσελίδας www.xe.gr που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι αποδεδειγμένα σπουδαστές/φοιτητές σε οποιοδήποτε μεταλυκειακό ίδρυμα. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους παρόντες αναλυτικούς όρους.

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται:

– οι εργαζόμενοι της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή πάγιας εντολής

– τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού των ανωτέρω και οι σύζυγοι αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα ως άνω πρόσωπα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό κατά παρέκκλιση από την ως άνω ρητή απαγόρευση, η συμμετοχή τους σε αυτόν θα ακυρωθεί άμεσα χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση ενημέρωσής τους για τη σχετική ακύρωση.

 1. Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας που επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να ακολουθήσει τα επόμενα βήματα: 

α) να αναζητήσει το φοιτητικό του σπίτι μέσα από τις αγγελίες ενοικίασης σπιτιών που δημοσιεύονται στη ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, είτε ακολουθώντας το σύνδεσμο www.xe.gr, είτε μέσα από τις εφαρμογές για κινητές συσκευές (mobile apps) της Χρυσής Ευκαιρίας, είτε μέσω της εφημερίδας

β) να επιλέξει και τελικά να νοικιάσει ένα από τα σπίτια που δημοσιεύονται στη ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ και

γ) να μοιραστεί μία φωτογραφία ή ένα video από το καινούργιο του σπίτι στην αντίστοιχη σελίδα της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ στο facebook, twitter ή instagram, κάνοντας share με #xestudents

 1. Κάθε Συμμετέχων που θα μοιραστεί μία φωτογραφία ή ένα video από το καινούργιο του φοιτητικό σπίτι στην αντίστοιχη σελίδα της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ στο facebook, twitter ή instagram κάνοντας share με #xestudents, το οποίο σπίτι βρήκε μετά από αναζήτησή του ανάμεσα στις αγγελίες ενοικίασης σπιτιών που δημοσιεύονται στη ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, θα συμμετέχει στην κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής που θα λάβει ως δώρο ένα κινητό HUAWEI P40 Lite, αξίας 300 €.
 2. Η ως άνω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και ειδικότερα την 27η/9/2020 από τη ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ μέσω του συστήματος τυχαίας επιλογής random.org μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών κατά το χρόνο λήξης της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας. Πλην του παραπάνω Νικητή θα αναδειχθούν και τρεις (3) αναπληρωματικοί αυτού (οι Επιλαχόντες), οι οποίοι θα ειδοποιηθούν με βάση τη σειρά της κληρώσεώς τους, σε περίπτωση κωλύματος και/ή άρνησης αποδοχής του αρχικώς ανακηρυχθέντος Νικητή. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της www.xe.gr ή/και στην αντίστοιχη σελίδα της (fanpage) στο Facebook. H ανακοίνωση του Νικητή της Προωθητικής ενέργειας και των Επιλαχόντων αυτών θα πραγματοποιηθεί την 30ή/9/2020 μέσω σχετικής ανάρτησης στην Ιστοσελίδα και στην αντίστοιχη σελίδα της (fanpage) στο Facebook.
 3. Μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, την ανακοίνωση του νικητή και των Επιλαχόντων αυτού και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυτήν κατά τα παραπάνω, η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ θα επιχειρεί, μέσω εντεταλμένων συνεργατών της, επικοινωνία με τον νικητή με απευθείας μήνυμα, με σκοπό την ενημέρωσή του για την παραλαβή του Επάθλου, όπως αναφέρεται παρακάτω.
 4. Ο νικητής θα παραλάβει το δώρο στο χώρο του, μέσα στην Ελληνική επικράτεια, μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, αφού πρώτα αποστείλει ηλεκτρονικά τα αποδεικτικά στοιχεία φοίτησης του στην ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Εάν από τα προσκομιζόμενα έγγραφα δεν προκύπτει η ταυτότητα και/ή η ιδιότητα του νικητή, η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ θα δικαιούται να αρνηθεί να παραδώσει το δώρο στον φερόμενο ως νικητή κατά την απόλυτη κρίση της, απαλλασσόμενη οποιασδήποτε υποχρέωσης. Ο νικητής (ή ο Επιλαχόντας αυτού εφόσον κληθεί), θα πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικά στην Εταιρεία και στα στοιχεία επικοινωνίας που θα του υποδειχθούν από αυτή, έγγραφα που αποδεικνύουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτά ή θα φοιτήσει σε κάποιο από τα μεταλυκειακά ιδρύματα της Χώρας και ότι για την εξυπηρέτηση των σπουδών του κάνει χρήση νέας κατοικίας (ενδεικτικά αντίγραφο εγγραφής, αντίγραφο φοιτητικής ταυτότητας, βιβλιάριο σπουδών ή/και αντίγραφο νέου συμβολαίου κατοικίας). Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να σταλούν στην Εταιρεία μέχρι τις 30/10/2020 ενώ με την πάροδο της ημερομηνίας αυτής η συμμετοχή αυτομάτως ακυρώνεται.
 5. Αν η επικοινωνία με τον νικητή δεν καταστεί δυνατή εντός ευλόγου χρόνου, και σε κάθε περίπτωση πριν από την πάροδο πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του ονόματος του νικητή στην Ιστοσελίδα www.xe.gr και στην αντίστοιχη σελίδα της (fanpage) στο Facebook, θα καλείται να παραλάβει το δώρο ο Επιλαχών αυτού κατά την σειρά κληρώσεώς τους. Επιπλέον, αν ο νικητής δεν αποστείλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία του στην ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για την παραλαβή του επάθλου για οποιοδήποτε λόγο εντός του ευλόγου χρόνου που θα ορίζεται από την ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ήτοι έως τις 30/10/2020, το δικαίωμά του στο Έπαθλο, εφόσον δεν τηρούνται τα αναφερόμενα στο παρόν, απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και εφόσον το Δώρο δεν έχει παραληφθεί από τον Νικητή ή τον Επιλαχόντα αυτού έως τότε, η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δύναται να διαθέσει αυτό κατά την απόλυτη κρίση της, απαλλασσόμενη από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Νικητή ή των Επιλαχόντων αυτού, εφόσον αυτοί είχαν κληθεί.
 6. Τα έπαθλα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
 7. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη ποιότητα και τα ειδικά χαρακτηριστικά του επάθλου.
 8. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που ενδεχομένως εμφανιστούν κατά την δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, που οφείλονται είτε σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της ή του λογισμικού της είτε σε οποιοδήποτε άλλο γεγονός ανωτέρας βίας.
 9. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας ακόμα και αυτό της παραλαβής των Επάθλων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις.

β. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ με τον Νικητή για την παραλαβή του Επάθλου αποβεί άκαρπη, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον όρο 8 του παρόντος.

γ. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του Επάθλου.

δ. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητή δεν παρουσιαστεί ή παρουσιαστεί καθυστερημένα στην παραλαβή του Επάθλου.

 1. Κατά την Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας αλλά και μετά τη λήξη αυτής, η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δύναται να χρησιμοποιεί το Έπαθλο όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω για σκοπούς διαφήμισης. Ο Νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως από την εταιρεία ή από οποιονδήποτε τρίτο. 
 2. Μετά την πάροδο της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την απονομή του Επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ έναντι του Νικητή παύει. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι του νικητή.
 3. Η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών και να αναρτήσει φωτογραφίες αυτών στις ιστοσελίδες τους καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στην Προωθητική Ενέργεια, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
 4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων τους από την ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Η Χρυσή Ευκαιρία στο πλαίσιο διεξαγωγής του παρόντος Διαγωνισμού συλλέγει τα αναγκαία για το διαγωνισμό προσωπικά δεδομένα από το προφίλ των συμμετεχόντων καθώς και τα προσωπικά στοιχεία που θα σταλούν από τον νικητή σε αυτήν για την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιδιότητας του. Όλα τα παραπάνω στοιχεία φυλάσσονται στην αποκλειστική βάση δεδομένων του τρέχοντος διαγωνισμού και τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας σύμβασης. Εάν, ο συμμετέχων δεν επιθυμεί την τήρηση των προσωπικών του στοιχείων από την ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει στην ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ στέλνοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσή: newsletter@xe.gr.
 5. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων καθώς και των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ www.xe.gr.
 6. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.
 7. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Γεωργία Καλαλά, Ιπποκράτους 75 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας : 210 3647336.