xe property news

Νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας

«Κόκκινα» δάνεια 10 – 11 δισ. ευρώ, που έχουν ως εξασφάλιση την πρώτη κατοικία και τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 150.000 δανειολήπτες, θα ενταχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας που διαδέχεται το νόμο Κατσέλη, ενώ για πρώτη φορά πανευρωπαϊκά σε «ομπρέλα» προστασίας εντάσσονται και τα σπίτια που προσημειώθηκαν για τη λήψη επιχειρηματικών δανείων.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα «κουρέματος» της οφειλής από τις τράπεζες και επιδότησης από την πλευρά του Δημοσίου για όσους οφειλέτες κριθούν επιλέξιμοι.

Ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ από τις 20 Απριλίου 2019 και η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την 31η Δεκεμβρίου του 2019.

 

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

  • Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας προβλέπεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, αν ρυθμίζονται οφειλές σε στεγαστικά, επισκευαστικά ή καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.
  • Αν στην οφειλή περιλαμβάνονται και χρέη από επιχειρηματικά δάνεια, η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας που μπορεί να προστατεύσει ο δικαιούχος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ.
  • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται και οι τόκοι, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.
  • Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, δηλαδή βρίσκονται σε 3μηνη καθυστέρηση, την 31η Δεκεμβρίου του 2018.
  • Το οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, και έως τρία.
  • Η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του, καθώς και τα μεταφορικά μέσα που διαθέτει, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.
  • Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του οφειλέτη και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.
  • Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση που απέρριψε αίτηση του αρ.4 του ν. 3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος ή λόγω καταγγελίας του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του.
  • Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και οι οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και οι οφειλές που μεταβιβάζονται σε τρίτους μέσω πώλησης ή τιτλοποίησης.
  • Δεν περιλαμβάνονται οφειλές για τις οποίες υπάρχει εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

 

Διάρκεια της ρύθμισης

 

Η ρύθμιση έχει ως ανώτατο χρονικό το διάστημα 25 ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ό έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.

 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Η όλη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης, με εξαίρεση τις διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του δικαστηρίου, διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Η πλατφόρμα φιλοξενείται και λειτουργεί στις υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ. Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

 

Πότε και πώς θα γίνονται οι αιτήσεις – Τι θα περιλαμβάνουν

Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, μπορεί να κάνει αίτηση έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, η πλατφόρμα, με ειδική ένδειξη, ενημερώνει τον αιτούντα για την επιλεξιμότητά του ή μη. Αν, παρά την ένδειξη για μη επιλεξιμότητα, ο αιτών υποβάλει οριστικά την αίτησή του, η πλατφόρμα εμποδίζει την περαιτέρω πρόοδο της διαδικασίας και εκδίδεται βεβαίωση περί απόρριψης της αίτησης.

Ο δανειολήπτης που έχει εγκριθεί η αίτησή του προστατεύεται από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις, αν έχει τουλάχιστον τη συναίνεση ενός από τους πιστωτές του, ακόμη κι αν οι υπόλοιποι πιστωτές δεν έχουν συμφωνήσει στη ρύθμιση.

Επίσης προβλέπεται ότι αν ένας δανειολήπτης πληροί τα κριτήρια και δεν κριθεί ως επιλέξιμος για τη ρύθμιση από τους πιστωτές του, μπορεί να προσφύγει δικαστικά για να εξασφαλίσει δικαστική προστασία.

Στην αίτηση θα περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών για τα εισοδήματα και τα περιουσιακά του στοιχεία, καθώς και δήλωση του αιτούντος ότι δεν υπάρχει απορριπτική απόφαση αίτησης που έχει υποβάλει στο νόμο Κατσέλη, καθώς και ότι δεν έχει ρυθμίσει τα χρέη του ή δεν υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισής τους.

Όλα τα στοιχεία σε σχέση με την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη θα ανακτώνται αυτόματα από την ηλεκτρονική βάση της φορολογικής διοίκησης με την οποία θα συνδεθεί η πλατφόρμα. Με την υποβολή της αίτησης θα αίρεται το τραπεζικό απόρρητο τόσο του οφειλέτη όσο και των εξαρτώμενων μελών για μία πενταετία πριν. Η άρση του τραπεζικού απορρήτου θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια που θα ισχύει η ρύθμιση. Αντίστοιχα, με την υποβολή της αίτησης θα ανακτώνται ηλεκτρονικά από τις τράπεζες και τα στοιχεία για τις οφειλές που έχει ο οφειλέτης.

 

Ύψος δόσεων

Ο δανειολήπτης καταβάλλει σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας του. Για παράδειγμα, αν το υπόλοιπο του δανείου είναι 100.000 ευρώ και η αξία του ακινήτου 80.000 ευρώ, πληρώνει στην τράπεζα τις 96.000 ευρώ. Το υπόλοιπο κουρεύεται στο τέλος της χρονικής διάρκειας του δανείου, όπως αυτή προκύψει από τη νέα ρύθμιση. Αν το υπόλοιπο του δανείου υπερβαίνει το 120% της αξίας του ακινήτου, τότε δεν προβλέπεται κούρεμα.

Στην περίπτωση που η ρύθμιση γίνει με περισσότερους από έναν πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση επιμερίζεται ανάλογα με το ύψος του χρέους.

 

Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί

Οι τράπεζες υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης να απευθύνουν πρόταση για τη ρύθμισης της οφειλής. Αντίστοιχα, ο οφειλέτης έχει διάρκεια ενός μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρότασης από την πλευρά του πιστωτή ή των πιστωτών να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αίτηση. Αν η προθεσμία παρέλθει άκαρπη, θεωρείται ότι απέρριψε την πρόταση και η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης λύεται.

 

Προσφυγή στο δικαστήριο

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται και η αίτηση απορριφθεί από την πλατφόρμα ή σε περίπτωση που δεν συναινέσει στη ρύθμιση που θα του προτείνει η τράπεζα, προβλέπεται η προσφυγή στο δικαστήριο. Η αίτηση θα υποβάλλεται στο Ειρηνοδικείο, όπως συμβαίνει και σήμερα με το νόμο Κατσέλη, αλλά τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογεί την αίτηση θα είναι εκείνα που προβλέπονται στο νέο νόμο.

 

Η επιδότηση της δόσης

Το Δημόσιο θα συνεισφέρει στις μηνιαίες δόσεις που θα προκύπτουν μετά τη ρύθμιση. Η επιδότηση θα ισχύει για όσο διάστημα ισχύει η ρύθμιση, αλλά το ποσό θα επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως κάθε χρόνο. Η συνεισφορά του Δημοσίου θα διακόπτεται, εάν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή της δόσης για τρεις μήνες. Αντίθετα, καθυστέρηση του Δημοσίου στην καταβολή της επιδότησης για πάνω από εννέα μήνες μπορεί να οδηγήσει στην έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση.

 

Τι ισχύει για όσους έχουν υποβάλει αίτηση στο νόμο Κατσέλη

Οι δανειολήπτες που έχουν υποβάλει αίτηση στον παλαιό νόμο Κατσέλη και η υπόθεσή τους βρίσκεται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και δεν έχει συζητηθεί, μπορούν να μπουν στο νέο πλαίσιο, εφόσον αποχωρήσουν από τον παλαιό νόμο (καταργείται η δίκη της υπόθεσής τους).

Επίσης, όσοι δανειολήπτες έχουν καταθέσει αίτηση στο νόμο Κατσέλη, χωρίς να τη συνοδεύουν με τις βεβαιώσεις οφειλών, μπορούν να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο, εφόσον οι βεβαιώσεις από τους πιστωτές προσκομισθούν μέχρι τις 30 Απριλίου 2019.