Property Ενοικίαση Οδηγός για μισθωτές

Οδηγός ενοικιαστή: 15+1 συμβουλές για τις μισθώσεις κατοικιών

Πρόκειται να ενοικιάσετε κατοικία. Τι πρέπει να γνωρίζετε για το καθεστώς μισθώσεων. Πόσο είναι το χαρτόσημο και ποιος το πληρώνει. Ποιος είναι ο συμβατικός χρόνος διάρκειας της μίσθωσης. Τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου. Αυτές και πολλές άλλες απαραίτητες πληροφορίες παρουσιάζει σήμερα η Χρυσή Ευκαιρία με έναν εύχρηστο οδηγό 16 σημείων.

Τα κύρια σημεία που πρέπει να έχει υπόψη του ο καταναλωτής κατά τη μίσθωση κατοικίας είναι τα εξής:

 • Στις μισθώσεις κατοικιών, το ύψος του μισθώματος διαμορφώνεται ελεύθερα και δεσμεύει και τις δύο πλευρές.
 • Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για τρία χρόνια, ακόμη κι αν έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος.
 • Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, για τον υπόλοιπο χρόνο, μέχρι συμπληρώσεως της 3ετίας, το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τιμαρίθμου του κόστους ζωής που δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες.
 • Μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου, αυτό δεν κατατίθεται πλέον σε ΔΟΥ, αλλά ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία, στη βάση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) του Υπουργείου Οικονομικών, εκτυπώνοντας ταυτόχρονα «Απόδειξη Υποβολής» της δήλωσής του αυτής, που θα διαφυλάξει μαζί με το πρωτότυπο του συμφωνητικού.
 • Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον ενοικιαστή την κατοικία κατάλληλη για τη χρήση που συμφωνήθηκε και να την διατηρεί κατάλληλα κατά τη μίσθωση.
 • Προκαταβολή του ενοικίου επιτρέπεται μόνο για τον τρέχοντα μήνα.
 • Απαγορεύεται η καταβολή εγγύησης να είναι μεγαλύτερη από δύο ενοίκια.
 • Ο ιδιοκτήτης φέρει τα βάρη του μισθίου.
 • Ο ιδιοκτήτης αποδίδει στον ενοικιαστή τις αναγκαίες δαπάνες που αυτός έκανε στο μίσθιο.
 • Ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση.
 • Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων έχει τα αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του κτιρίου, να προχωρά άμεσα σε δικαστικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα της οικοδομής και να επιτύχει την εύρυθμη λειτουργία της.
 • Προσοχή και τακτική παρακολούθηση στους λογαριασμούς ΕΥΔΑΠ, γιατί η σύνδεση παραμένει πάντοτε στο όνομα και στην ευθύνη του ιδιοκτήτη! Επίσης, στην περίπτωση που είστε εκμισθωτής κατοικίας, σημειώστε και χρησιμοποιήστε δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες νέες υπηρεσίες παρακολούθησης των λογαριασμών σας κοινής ωφελείας:
  • για λογαριασμούς ΔΕΗ https://www.dei.com.gr/Ebill/Login.aspx?lang=1
  • για λογαριασμούς ΕΥΔΑΠ www.eydap.gr/index.asp?a_id=743
 • Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει μόλις περάσει το διάστημα αυτό, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα, θεωρείται ότι ανανεώνεται για αόριστο χρόνο όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται.
 • Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή. Να σημειωθεί ότι μοναδική προϋπόθεση για την καταγγελία μίσθωσης κύριας κατοικίας από τον εκμισθωτή είναι η παρέλευση τριετίας από την έναρξή της. Καταγγελία για ιδιοκατοίκηση δεν υφίσταται πλέον.
 • Ο ενοικιαστής κατά τη λήξη της μίσθωσης έχει υποχρέωση να αποδώσει την κατοικία στην κατάσταση που την παρέλαβε.
 • Από 1.1.2008 το χαρτόσημο καταργείται (ν. 3522/06 παρ. 4 του άρθρου 3, ΦΕΚ 276/Β/06). Προσοχή: η κατάργηση αφορά μόνο τις κατοικίες, το χαρτόσημο της επαγγελματικής μίσθωσης εξακολουθεί να είναι 3,6%.

Σχολιάστε το!