Property Στεγαστικά δάνεια Συμβουλές προς δανειολήπτες

Λεξικό – ορολογία δανείων

Αντικειμενική αξία
Η αξία του ακινήτου, όπως προκύπτει βάσει του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού, που καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών ανάλογα με την τοποθεσία του ακινήτου, τα τετραγωνικά μέτρα, τον όροφο του ακινήτου κ.λπ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου αναγράφεται στο συμβόλαιο πώλησης και είναι συνήθως μικρότερη από την εμπορική αξία.

Ασφάλεια ακινήτου
Η ασφάλιση του προσημειούμενου ακινήτου έναντι κινδύνων πυρκαγιάς, σεισμού ή οποιουδήποτε άλλου κινδύνου, η οποία πραγματοποιείται με έξοδα του δανειολήπτη και διαρκεί όσο και το δάνειο.

Ασφάλεια δανείου
Η ασφάλιση του δανειολήπτη για περίπτωση ανικανότητας ή θανάτου, ώστε να εξασφαλίζεται ο ίδιος και η οικογένειά του, κατά τη διάρκεια του δανείου, σε κάθε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.

Απόσβεση κεφαλαίου
Η σταδιακή μείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή του δανείου.

Βάρη
Η υποθήκη ή η προσημείωση υποθήκης και τα άλλα εμπράγματα δικαιώματα πάνω στο ακίνητο υπέρ κάποιου τρίτου. Όλα τα βάρη πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολογικό Γραφείο.

Δανειστής
Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός, ο οποίος χορηγεί σε φυσικό πρόσωπο ορισμένο ποσό χρημάτων με τη μορφή δανείου και έχει απαίτηση για την επιστροφή του ποσού αυτού εντόκως.

Δανειολήπτης
Το φυσικό πρόσωπο το οποίο λαμβάνει το δάνειο από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και αναλαμβάνει την υποχρέωση να το αποπληρώσει έντοκα εντός της προσυμφωνηθείσας περιόδου.

Διάρκεια αποπληρωμής
Η χρονική διάρκεια στην οποία ο δανειολήπτης οφείλει να εξοφλήσει όλες του τις υποχρεώσεις προς την τράπεζα.

Δόση
Το ποσό που έχει συμφωνήσει ο δανειολήπτης να καταβάλλει στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, με συγκεκριμένη συχνότητα προκειμένου να εξοφλήσει το χορηγηθέν δάνειο.

Εγγυητής
Το φυσικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στο δανειστή να αποπληρώσει το δάνειο σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Η παροχή εγγυητή ζητείται από τις τράπεζες σε περιπτώσεις όπου η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη δεν κρίνεται επαρκής για τη χορήγηση του δανείου.

Εκτίμηση ακινήτου
Ο τεχνικός έλεγχος που γίνεται σε ακίνητο προκειμένου να διαπιστωθεί η σύμφωνη με τους πολεοδομικούς κανόνες κατασκευή του και να εκτιμηθεί η εμπορική του αξία. Η εκτίμηση του ακινήτου πραγματοποιείται από αρχιτέκτονα ή μηχανικό.

Έλεγχος τίτλων
Νομικός έλεγχος, που περιλαμβάνει τον έλεγχο της κυριότητας του ακινήτου και της σωστής μεταγραφής και ιδιοκτησίας του.

Εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης
Με την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου καθίσταται εφικτή η εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης, η οποία είχε εγγραφεί για τη χορήγηση του δανείου. Η σχετική διαδικασία προϋποθέτει την ανάκληση της απόφασης με την οποία είχε διαταχθεί η εγγραφή της προσημείωσης, η οποία πραγματοποιείται ενώπιον δικαστή.

Επιτόκιο
Το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζεται ο οφειλόμενος τόκος επί του κεφαλαίου σε ετήσια βάση και το οποίο εκφράζεται επί τοις εκατό (%).

Επιτόκιο υπερημερίας
Το επιτόκιο βάσει του οποίου υπολογίζονται οι τόκοι επί ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το συμβατικό επιτόκιο.

Euribor
Το μέσο επιτόκιο διατραπεζικού δανεισμού στην ευρωπαϊκή αγορά χρήματος. Καθορίζεται για συγκεκριμένη περίοδο και δημοσιεύεται σε καθημερινή βάση από την Ένωση Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΚΤ
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το επιτόκιο διατραπεζικής αγοράς που καθορίζει η ΕΚΤ επηρεάζει τα επιτόκια των υπόλοιπων αγορών.

Εκταμίευση δανείου
Η απόδοση του ποσού του δανείου στο δανειολήπτη.

Εμπορική αξία
Η πραγματική αξία του ακινήτου στην αγορά που ορίζεται από το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης.

Οριζόντια ιδιοκτησία
Η διηρημένη κατ’ όροφο ή κατά μέρος ορόφου ιδιοκτησία επί ενός οικοδομήματος. Ο κύριος της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας έχει ποσοστό κυριότητας και επί των κοινοχρήστων χώρων του οικοδομήματος και επί του οικοπέδου. Οριζόντιες ιδιοκτησίες ενός οικοδομήματος είναι τα διαμερίσματα, οι αποθήκες και οι κλειστές θέσεις στάθμευσης.

Πρόωρη αποπληρωμή
Η πρόωρη καταβολή μέρους ή του συνόλου του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου.

Περιθώριο επιτοκίου
Το ποσοστό που προσθέτει η τράπεζα στη βάση επιτοκίου για την τελική διαμόρφωση του κυμαινόμενου επιτοκίου.

Περίοδος χάριτος
Η χρονική περίοδος που επιτρέπει η τράπεζα στο δανειολήπτη να μην εξοφλεί τις συμφωνημένες δόσεις του δανείου.

Πιστοληπτική ικανότητα
Η εκτίμηση της ικανότητας του δανειολήπτη να αποπληρώσει το στεγαστικό δάνειο με βάση τους όρους του δανείου.

Πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας
Η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία συστήνονται διηρημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες και η οποία θεμελιώνει την κυριότητα ενός ή περισσοτέρων προσώπων επί των συστηνόμενων ιδιοκτησιών.

Προσημείωση υποθήκης
Είναι το δικαίωμα προτίμησης έναντι τρίτων δανειστών για εγγραφή υποθήκης, που παραχωρείται από το δανειζόμενο στον δανειστή επί ορισμένου ακινήτου, για να εξασφαλιστούν οι απαιτήσεις του δανειστή από τη σύμβαση δανείου. Η προσημείωση υποθήκης εγγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο.

Σύμβαση δανείου
Είναι το συμβόλαιο που υπογράφει ο δανειολήπτης με την τράπεζα πριν από την εκταμίευση του δανείου, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά όλες οι λεπτομέρεις χορήγησης του δανείου, όπως το ύψος και το είδος του επιτοκίου, η διάρκεια αποπληρωμής, οι παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις, τα έξοδα του δανείου, καθώς και οι όροι πρόωρης αποπληρωμής του.

Συμβόλαιο αγοραπωλησίας
Η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ενός ακινήτου έναντι ορισμένου τιμήματος. Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας περιγράφει διεξοδικά την ιδιοκτησία και το νομικό καθεστώς αυτής.

Τοκοχρεολυτικές δόσεις
Οι δόσεις του δανείου που υπολογίζονται με το τοκοχρεολυτικό σύστημα βάσει του οποίου κάθε δόση περιέχει μέρος του κεφαλαίου που ο δανειολήπτης έχει λάβει και τον τόκο που αναλογεί επί του οφειλόμενου κεφαλαίου.

Υποθήκη
Πρόκειται για εμπράγματο δικαίωμα το οποίο εγγράφεται υπέρ του δανειστή επί ορισμένου ακινήτου του δανειολήπτη, για την εξασφάλιση της απαίτησής του. Η σύσταση της υποθήκης γίνεται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, το οποίο μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό γραφείο.

Υποθηκοφυλακείο
Η δημόσια υπηρεσία στην οποία κατατίθενται επίσημα και φυλάσσονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων, τα βάρη τους, οι δικαστικές αποφάσεις σχετικές με ακίνητα και γενικά κάθε πράξη που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου.

Σχολιάστε το!